ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τμήματος Αναλυτών Προγραμματιστών

Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του Τμήματος των Αναλυτών Προγραμματιστών φαίνεται στο παρακάτω αρχείο.