ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 128 ΣΕΙΡΑΣ ΣΠΗΥ

Την 29 Ιουνίου 2018 έγιναν με την παρουσία του Δντη ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ Υπτγου (ΕΠ) Αντώνιου Χαλακατεβάκη στη ΛΑΕΔ, η αποφοίτηση της  128 Εκπαιδευτικής Σειράς Υπξκών Προγραμματιστών αποτελούμενη από 1 Υπξκο του Σ.Ξ. 2 Υπξκών της Π.Α. και 1 Μ.Υ της Π.Α.