Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι η δημιουργία του αναγκαίου υπόβαθρου γνώσεων της επιστήμης της πληροφορικής, καθιστώντας τους απόφοιτους της, στελέχη των ΕΔ, ικανούς για την παρακολούθηση των εξελίξεων στισ σύγχρονες τεχνολογίες και την κατάλληλη χρησιμοποίηση αυτών ως ένα αποφασιστικό πολλαπλασιαστή ισχύος των ΕΔ.

Η Σχολή:
1. Παράγει νέους Αναλυτές - Προγραμματιστές
2. Συμβάλει στην απόκτηση βασικών εμπειριών στην Τέχνη του Προγραμματισμού Η/Υ
3. Δίνει τις αρχές για τη μετουσίωση μιας ιδέας σε κώδικα Η/Υ, με τη χρήση κατάλληλων και ώριμων εργαλείων Πληροφορικής.