Δραστηριότητες

Σεπτέμβριος 05, 2019

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων για πρόσληψη ως «ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό», με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ιούλιος 18, 2019

Την 28 Ιουνίου 2019  πραγματοποιήθηκε  στη ΛΑΕΔ, η αποφοιτήση της 131ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Αναλυτών- Προγραμματιστών  αποτελούνενη απο 12 Αξκούς ( 1 Αξκό (ΝΟΜ) του ΓΕΕΘΑ , 11 Αξκοί του Σ.Ξ.). 

Ιούλιος 18, 2019

Την 28 Ιουνίου 2019  πραγματοποιήθηκε  στη ΛΑΕΔ, η αποφοιτήση της 132ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου   Προγραμματιστών  αποτελούνενη απο 13 Υπξκούς (8 Υπξκοί του Σ.Ξ, 3 Υπξκοί του Π.Ν , 2 Υπξκοί της Π.Α).

Ιούλιος 18, 2019

Την 28 Ιουνίου 2019 ολοκληρώθηκε το Σχολείο Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων  διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, στο οποίο  συμμετείχαν 22 στελέχη των ΕΔ, (7 Αξκοί, 1 Ανθστής , 5 Υπξκοί,  του Σ.Ξ., 1 Αξκος, 1 Ανθστής του Π.Ν., 2 Αξκοί,  3 Υπξκοί της Π.Α, 1 Υπξκός του ΓΕΕΘΑ και 1 Υπξκός του ΓΕΕΦ).