Δραστηριότητες

Δεκέμβριος 06, 2019

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από την 07 Οκτωβρίου έως 25 Οκτωβρίου 2019 το Σχολείο Διαχειριστών Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

Οκτώβριος 18, 2019


α. Την 2 Σεπτεμβρίου 2019 παρουσιάστηκε η 133 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών


β. Την 16 Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάστηκαν στη ΣΠΗΥ Λγοι του ΣΕΠ για ειδική εκπση, διάρκειας 4 εβδομάδων, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ενιαίου Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπσης Λγων Ο-Σ

Οκτώβριος 18, 2019

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  κυρώνει την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Σεπτέμβριος 05, 2019

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων για πρόσληψη ως «ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό», με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Την 13 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάστηκε η 135 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών για εκπαίδευση.