Βασικά Τμήματα Έρευνας Πληροφορικής

 • Προκεχωρημένο Λγών (ΕΠ)
  Πρόσκληση με μέριμνα της ΔΕΠΛΗ/ΓΕΣ ύστερα από την αποφοίτησή τους από το αντίστοιχο τμήμα της ΣΠΖ.

 • Βασικό Ανθστών (ΕΠ)
  Αμέσως μετά την αποφοίτηση από το τμήμα Λοιπών ΟΣ της ΣΠΖ. Πρόσκληση με μέριμνα της ΔΕΠΛΗ/ΓΕΣ.

 • Μονίμων Λχιών  (ΕΠ)
  Οι επιλεγέντες για το ΣΕΠ Μον. Λοχίες (ΕΠ), απόφοιτοι ΣΜΥ τάξεως εκάστου έτους. Η εκπαίδευσή τους στο Τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας - Πληροφορικής της ΣΠΗΥ διαρκεί 6 εβδομάδες.

 • Σχολείο ΕΠΟΠ (ΕΠ)
  Οι καταταγέντες στα ΚΕΝ ΕΠΟΠ (ΕΠ). Μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους, συνεχίζουν στη ΣΠΗΥ για εκπαίδευση 6 εβδομάδων.

 • Έρευνας & Τεχνολογίας - Πληροφορικής, ΥΕΑ (ΕΠ)
  Οι επιλεγέντες για το ΣΕΠ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στη ΣΔΒ (ως ΥΕΑ Β') αποσπώνται στη ΣΠΗΥ για 4 εβδομάδε