Παράδοση – Παραλαβή Δκσεως ΣΠΗΥ

2021, Σεπτέμβριος 2 - 11:01πμ

Την 4η Ιουν 2021 έγινε με την παρουσία του Δντη ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ Ταξχου Ιωάννη Μαλανδράκη, παράδοση της Διοικήσεως της Σχολής από τον Ταξχο Κωνσταντίνο Κουβέλη στο νέο Διοικητή Σχη (ΕΠ) Νικήτα Μαρκαντέ.