• Επαναπιστοποίηση ISO/9001:2015 της ΣΠΗΥ
  • Ολοκλήρωση του 2ου Διαδικτυακού Βασικού Σχολείου Πληροφορικής
  • Αποφοίτηση του Τμήματος Αξκων Αναλυτών-Προγραμματιστών (137 ΕΣ)
  • Παράδοση – Παραλαβή Δκσεως ΣΠΗΥ