ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από:

1. Αξιωματικούς, Μόνιμους Υπαλλήλους και Ειδικούς Επιστήμονες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

3. Ιδιώτες ειδικευμένους σε θέματα που διδάσκονται στη Σχολή.

Ο διορισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται από το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, ύστερα από προτάσεις των Κλάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές.