ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι η εκπαίδευση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας σε θέματα πληροφορικής.