ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Τμήματα – Σχολεία Επιμόρφωσης – Εξειδίκευσης

 • ΧΕΜΕ (Χειριστών Επιστρατευτικών Μηχανογραφικών Εφαρμογών)
  Προσωπικό μονάδων ΓΕΣ/ΔΕΣ.

 • Επιμορφωτικά Σεμινάρια Πληροφορικής
  Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό των ΕΔ.

 • Τηλεκπαίδευσης – Εκμάθησης ΝΑΤΟικής Ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα
  Συμμετέχουν ανώτεροι Αξκοί Σ.Ξ. σε αντικείμενα που ορίζονται από τη ΣΣΞΓ με επίβλεξη του ΓΕΣ.

 • Επικουρική Διάθεση Αιθουσών ΣΠΗΥ
  Η Σχολή διαθέτει, όποτε είναι δυνατόν, τις αίθουσες διδασκαλίας της, κατόπιν εγκρίσεως από τη ΔΕΠΛΗ, για τη διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων τμημάτων προγραμματιστών-αναλυτών αρμοδιότητας ΣΠΗΥ, των εξετάσεων μετάταξης Αξκών Ο-Σ στο ΣΕΠ, καθώς και για εκπαίδευση διαφόρων τμημάτων-σχολείων όμορων Σχολών-Υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό που οι αίθουσές της διαθέτουν.

 • Κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων Πολεμικών Παιγνίων του ΓΕΕΘΑ, η Σχολή διαθέτει τις αίθουσές της, κατόπιν εγκρίσεως από ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ, για την όσο το δυνατόν εύρυθμη πραγματοποίησή αυτών, λόγω πλήθους εκπαιδευομένων στελεχών, Ελλήνων και Αλλοδαπών.