ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Εκπαίδευση

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ-ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΞΚΩΝ)
ΓΕΕΘΑ 4
ΓΕΣ 20
ΓΕΝ 8
ΓΕΑ 8
ΣΥΝΟΛΟ 40