ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

139η Εκπαιδευτική Σειρά Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών

Την 01η Ιουλ 22 πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ, η αποφοίτηση της 139ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών.