ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Κατά τη διάρκεια του έτους διεξάγονται 2 συνολικά σχολεία Αξκών Προγραμματιστών – Αναλυτών, διάρκειας έξι (6) μηνών το κάθε ένα.