ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων φαίνεται στο παρακάτω αρχείο.