ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Κατά τη διάρκεια του έτους διεξάγεται 1 συνολικά σχολείο διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων .