ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Διαδικασία Εισαγωγής

Το Εκπαιδευόμενο Προσωπικό αποτελείται από Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό των τριών Κλάδων των ΕΔ και από προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μέριμνα των Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατόπιν γραπτών εξετάσεων.