ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Αποφοίτηση της 137ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών

Την 2η Ιουλ 21 πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ, η αποφοίτηση της 137ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών.