ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Αποφοίτηση του Βασικού Σχολείου Πληροφορικής Στελεχών Ειδικής Κατάστασης

Την 04η Μαρ 22 πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ, η αποφοίτηση του Βασικού Σχολείου Πληροφορικής Στελεχών Ειδικής Κατάστασης