ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Αποφοίτηση της 138ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών

Την 25η Φεβ 22  πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ, η αποφοίτηση της 138ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών.