ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Επαναπιστοποίηση ISO/9001:2015 της ΣΠΗΥ

Την 22η Ιουλ 21, διενεργήθηκε στη ΣΠΗΥ, επιθεώρηση από την εταιρεία «UNICERT», που είναι επίσημος φορέας πιστοποίησης, προκειμένου η Σχολή να επαναξιολογηθεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζει το ISO 9001:2015, και αφορά στη διαχείριση ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα επιθεώρησης, ήταν θετικό, με αποτέλεσμα η Σχολή να ανανεώσει για 1 έτος ακόμα την ισχύ του ανωτέρου πιστοποιητικού.